tin-hoc

+ Test tốc độ mạng Internet ADSL trên trang speedtest.net

+ Gỡ bỏ Genuine Microsoft của Windows XP:

a. Vô hiệu WGA Notifications
1. Đăng nhập vào Windows với quyền hạn Administrative.
2. Đổi tên mở rộng của các file sau đây thành .old: Windows\system32\WgaLogon.dll, Windows\system32\WgaTray.exe
3. Khởi động lại máy.

b. Gỡ bỏ WGA Notifications bằng tay
1-3. Như trên
4. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS gõ lệnh Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u rồi Enter.
5. Khởi động lại máy.
6. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS lần lượt gõ các lệnh xóa file sau:
Del %Windir%\system32\wgalogon.old
Del %Windir%\system32\WgaTray.old
Del %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll
7. Gõ lệnh regedit > trong cửa sổ Registry Editor tìm đến khóa:
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\Cu rrentVersion\Winlogon\Notify\, xóa mục WgaLogon
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\, xóa mục WgaNotify
--------------------

+ Muốn Internet Download Manager tự bắt link trong trình Chrom:
Vào đường dẫn sau để khai báo: Thêm link bắt IDM trong Chrome
--------------------

+ Vào e-mail của Viện IBST
--------------------

+ Khai báo mạng Lan khi máy không nhìn thấy nhau:
Vào gpedit.msc chỉnh lại 2 cái khoá trong:
ComputerConfig-> WinSetting-> SercuritySetting-> LocalPolicy-> SecurityOption chỉnh khoá Account : Limit local acc use of blank password... cho disable
và khoá Network access: Sharing and sec.... cho là classic
(có thể kiểm tra thêm: ”Network access: Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts and shares” chọn Properties, --> Disable và bấm OK.)
rùi run->cmd->gpupdate /force
+ Trường hợp đòi Pass và ID:
Vào My Computer - Manage (dùng chuột phải)
Chọn cột trái chọn Local User and Group - User...trong cột giữa..bạn chuột phải lên Guest - Properties..trong cửa sổ này bạn bỏ dấu check Account is disable là được.
+ Trường hợp nữa..nó báo Logon Faile gì đó:
Vào Start - Setting - Control Panel - Administrative Tools - Local Security Policy ....trong cửa sổ Local Security Policy bạn chọn Local Policy - User Rights Assignment --> chọn dòng Deny access to this computer from the network...mở dòng này lên, nếu thấy nó có dòng Guest thì xóa hết đi
--------------------
* Mở lại chức năng share trong Win7: Run đánh services.msc chọn Automatic ở phần Server, sau đó vào Network and Sharing Center để mở lại share

Các bài khác

Bài đăng trong Blogger

Số lượt xem blog

 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger